Skip to product information
1 of 8

Wunder Kombinat

WunderKombināts II. Latvian Art Yearbook 2023

WunderKombināts II. Latvian Art Yearbook 2023

Regular price €15,00
Regular price Sale price €15,00
Sale Sold out
Tax included.

"WunderKombināts II" turpina ceļu uz savu pagājušajā gadā aizsākto mērķi – kļūt par neakadēmisku, kritiski analītiskai un starpdisciplinārai domapmaiņai veltītu platformu, kas Latvijas vizuālās mākslas norises un problēmjautājumus skata saiknē ar citiem laikmetīgās kultūras un sociālpolitiskiem notikumiem. Gadagrāmatas uzdevums arvien ir rosināt vietējo mākslas pētniecību un regulāru ideju, teoriju un redzējumu apmaiņu, kā arī veikt sava laika aktuālo procesu dokumentēšanu.

Izdevuma tapšanas laiku, 2023. gadu, iezīmējusi sašķeltība un fragmentārisms. Apzinoties, cik pasaules kārtība kļuvusi trausla, šķiet, ka pēdējo divu gadu laikā sabiedrība sākusi pieņemt ārkārtas režīma iekšējo stāvokli kā jauno normu. Lai nezaudētu fokusu uz Krievijas karu Ukrainā, šoreiz izdevumā iekļauti divu ukraiņu pētnieču – Svitlanas Biedarjevas un Katerinas Botanovas – raksti, tostarp par Rietumu uzurpēto perspektīvu šī kara interpretācijās. Izdevumā ietvertie Latvijas autori pievērsušies mākslas iekšējās organizācijas un infrastruktūras problēmām, laikmetīgās mākslas un citu disciplīnu krustpunktiem, tāpat saglabāta iecere fokusēties uz kāda autora daiļradi vai konkrētu darbu, analizējot to aktuālo teoriju diskursā. Uz sašķeltības un pretrunu līdzāspastāvēšanu norāda arī izdevuma vizuālās esejas veidotāja, latviešu digitālā māksliniece Santa France, kuras darbā pretstatīta maģiskā un katastrofālā domāšana, apspēlējot cilvēka tieksmi pēc kontroles pār savu likteni. 

Gadagrāmatā publicēti Svitlanas Biedarjevas, Katerinas Botanovas, Liānas Ivetes Žildes, Žanetes Liekītes, Ilianas Veinbergas, Rasas Jansones un Stellas Pelšes raksti, kā arī Santas Frances vizuālā eseja. Izdevumu "WunderKombināts II. Latvijas mākslas gadagrāmata 2023" izdod biedrība "Wunder Kombinat", redaktores – Laura Brokāne un Elīna Ķempele. Izdevuma veidošanā piedalījušās arī pirmā izdevuma redaktores Santa Hirša un Šelda Puķīte. Gadagrāmatas dizainu veidojis Aleksejs Muraško, izdevums iespiests "Jelgavas tipogrāfijā".

 [ENG] "WunderKombināts II” continues its journey towards the goal it started last year - to become a non-academic, critically analytical and interdisciplinary platform, which examines Latvian visual art developments and issues in relation to other contemporary cultural and socio-political processes. The yearbook's mission is still to stimulate local art research and the regular exchange of ideas, theories and visions, as well as to document the current developments of the time.


Title: WunderKombināts II. Latvian Art Yearbook 2023
Publisher: Biedrība "Wunder Kombinat"
Edited by Laura Brokāne and Elīna Ķempele
Design: Alexey Murashko
Language: Latvian, English
Size: 28.1cm x 19.8cm x 1.5cm
Release date: 2023

View full details