Skip to product information
1 of 1

Wunder Kombinat

WunderKombināts I. Latvian Art Yearbook 2022

WunderKombināts I. Latvian Art Yearbook 2022

Regular price €15,00
Regular price Sale price €15,00
Sale Sold out
Tax included.

"WunderKombināts I. Latvijas mākslas gadagrāmata 2022" ir šobrīd vienīgais pētnieciskas ievirzes periodiskais izdevums Latvijas vizuālajā mākslā, galvenokārt orientējoties uz norisēm pēdējās desmitgadēs. Pirmā izdevuma tēmas aptver vizuālās kultūras un dažādu vēsturisko, ekonomisko un ideoloģisko procesu mijiedarbes analīzi, tostarp pievēršoties arī dekolonilitātes diskursa, ekokritikas, fašisma estētikas un sieviešu vēstures kustības klātbūtnei Latvijas kultūrtelpā, uzsverot līdz šim vien epizodiski aktualizētas kopsakarības starp mākslinieciskām praksēm un plašākām sociāli politiskām norisēm. Latvijas mākslinieku daiļrade un mākslas notikumi tiek aplūkoti kritisko teoriju gaismā, cenšoties Latvijas mākslas zinātnē rosināt jaunu pētniecisko skatpunktu izmantošanu.

Gadagrāmatā publicēti Andra Šuvajeva, Maijas Rudovskas, Šeldas Puķītes, Ingas Lāces, Jāņa Taurena, Zanes Zajančkauskas, Jāņa Ozoliņa un Kārļa Vērdiņa raksti, kā arī vācu mākslinieces un teorētiķies Hīto Šteierles (Hito Steyerl) un ukraiņu mākslas vēsturnieka Iļļas Levčenko (Illia Levchenko) eseju tulkojumi. Tekstuālās refleksijas turpina Kriša Salmaņa vizuālā eseja. Izdevumu “WunderKombināts I. Latvijas mākslas gadagrāmata 2022” veido biedrība “Wunder Kombinat”, galvenā redaktore Santa Hirša, līdzredaktores un publiskās programmas kuratores Šelda Puķīte un Elīna Ķempele. Grāmatas dizainu veidojis Aleksejs Muraško.

[ENG] WunderKombināts I. Latvian Art Yearbook 2022 currently is the only research-oriented unacademic periodical publication in Latvian visual art, mainly focusing on processes in recent decades. The themes covered in the first edition encompass the analysis of the interplay between visual culture and a variety of historical, economic and ideological processes, also turning to the presence of decolonial discourse, ecocritical perspectives, Fascist aesthetics and women’s history movement in Latvian cultural space, highlighting the links between artistic practices and broader socio-political processes that so far have only sporadically been brought to the fore. Latvian artists’ works and art events are discussed in light of critical theories, aiming to encourage the use of new research perspectives in Latvian art history.

The yearbook includes articles by Andris Šuvajevs, Maija Rudovska, Šelda Puķīte, Inga Lāce, Jānis Taurens, Zane Zajančkauska, Jānis Ozoliņš and Kārlis Vērdiņš as well as translations of essays by German artist and theoretician Hito Steyerl and Ukrainian art historian Illia Levchenko. Textual reflections are continued by Krišs Salmanis’ visual essay. The publication WunderKombināts I. Latvian Art Yearbook 2022 is produced by the association Wunder Kombinat, editor-in-chief Santa Hirša, co-editors and curators of the public programme Šelda Puķīte and Elīna Ķempele. The book is designed by Aleksejs Muraško. The book is printed and bound in the printing house Jelgavas Tipogrāfija.

 

Title: WunderKombināts I. Latvian Art Yearbook 2022
Publisher: Biedrība "Wunder Kombinat"
Language: Latvian, English
Translator: Lauris Veips, Valts Miķelsons, Herta Pugača, Dens Dimiņš
Size: 28.1cm x 19.8cm x 1.5cm
Release date: 2022

View full details